Hlavní stránka‎ > ‎

Generátor znaků 8x8 pixelů (Delphi)

Hlavní náplní programu "Generátor znaků" je možnost vytvářet znaky dle ASCII a ukládat je ve třech různých datových formách jako znakovou sadu.

Editovat lze indexy znaků od hodnoty 32 až do hodnoty 255 DEC.
Jedná se tedy o osmibitové záznamy dat.

Znak je tvořen osmy Bajty (řádky znaku).
Bajty <1-7> - bity (pixely) Bajtu jsou složeny takto) := bit <7-2> = pixely viditelného znaku, Log1 = viditelný pixel, Log0 = černý pixel 
                                                                               bit <1> = oddělovač znaků doporučuji nastavit na Log0
                                                                               bit <0> = nevyužitý bit
Bajt <8> =: celý Bajt je použit jako oddělovač znakových řádků obrazu, doporučuji nastavit na Log0

Data znaku jsou interpretována třemi způsoby.:
I.- data znaku jsou zapsána v bitové podobě, od nejvyššího bitu po nejnižší a od prvního řádku znaku po řádek poslední.
    Data dostala pracovní název "Mapa znaků v BIN (data vodorovně)
II.- data znaku jsou zapsána v Bajtech v dekadické podobě, od nejvyššího bitu po nejnižší a od prvního řádku po řádek poslední.
    Data dostala pracovní název " Mapa znaků v DEC (data vodorovně)
III. - data znaku jsou zapsána od nejnižšího bitu po nejvyšší začínajíce bitem nejvyšší hodnoty každého řádku znaku od řádku znaku prvního po řádek poslední.
    Data dostala pracovní název "Mapa znaků v DEC (data svisle)
 
 
 
 
Program  Generátor znaků 8x8 pixelů V.:2.0 lze  - stáhnout zde 
 
 
 
Náhled do výpisu programu:
 
 unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, XPMan, Menus, ComCtrls, Spin,Unit2, OleCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    CheckBox1: TCheckBox;
    CheckBox2: TCheckBox;
    CheckBox3: TCheckBox;
    CheckBox4: TCheckBox;
    CheckBox5: TCheckBox;
    CheckBox6: TCheckBox;
    CheckBox7: TCheckBox;
    CheckBox8: TCheckBox;
    CheckBox9: TCheckBox;
    CheckBox10: TCheckBox;
    CheckBox11: TCheckBox;
    CheckBox12: TCheckBox;
    CheckBox13: TCheckBox;
    CheckBox14: TCheckBox;
    CheckBox15: TCheckBox;
    CheckBox16: TCheckBox;
    CheckBox17: TCheckBox;
    CheckBox18: TCheckBox;
    CheckBox19: TCheckBox;
    CheckBox20: TCheckBox;
    CheckBox21: TCheckBox;
    CheckBox22: TCheckBox;
    CheckBox23: TCheckBox;
    CheckBox24: TCheckBox;
    CheckBox25: TCheckBox;
    CheckBox26: TCheckBox;
    CheckBox27: TCheckBox;
    CheckBox28: TCheckBox;
    CheckBox29: TCheckBox;
    CheckBox30: TCheckBox;
    CheckBox31: TCheckBox;
    CheckBox32: TCheckBox;
    CheckBox33: TCheckBox;
    CheckBox34: TCheckBox;
    CheckBox35: TCheckBox;
    CheckBox36: TCheckBox;
    CheckBox37: TCheckBox;
    CheckBox38: TCheckBox;
    CheckBox39: TCheckBox;
    CheckBox40: TCheckBox;
    CheckBox41: TCheckBox;
    CheckBox42: TCheckBox;
    CheckBox43: TCheckBox;
    CheckBox44: TCheckBox;
    CheckBox45: TCheckBox;
    CheckBox46: TCheckBox;
    CheckBox47: TCheckBox;
    CheckBox48: TCheckBox;
    CheckBox49: TCheckBox;
    CheckBox50: TCheckBox;
    CheckBox51: TCheckBox;
    CheckBox52: TCheckBox;
    CheckBox53: TCheckBox;
    CheckBox54: TCheckBox;
    CheckBox55: TCheckBox;
    CheckBox56: TCheckBox;
    CheckBox57: TCheckBox;
    CheckBox58: TCheckBox;
    CheckBox59: TCheckBox;
    CheckBox60: TCheckBox;
    CheckBox61: TCheckBox;
    CheckBox62: TCheckBox;
    CheckBox63: TCheckBox;
    CheckBox64: TCheckBox;
    CheckBox65: TCheckBox;
    CheckBox66: TCheckBox;
    XPManifest1: TXPManifest;
    ComboBox1: TComboBox;
    ComboBox2: TComboBox;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Memo1: TMemo;
    Button1: TButton;
    MainMenu1: TMainMenu;
    Uloit1: TMenuItem;
    Nast1: TMenuItem;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Label11: TLabel;
    Label12: TLabel;
    Label16: TLabel;
    OpenDialog1: TOpenDialog;
    SaveDialog1: TSaveDialog;
    StatusBar1: TStatusBar;
    Mazatznak1: TMenuItem;
    Nastaven1: TMenuItem;
    Autukldn1: TMenuItem;
    Autnatenposputn1: TMenuItem;
    Autmazniznakupopidn1: TMenuItem;
    Label17: TLabel;
    Button2: TButton;
    Export1: TMenuItem;
    SpinEdit1: TSpinEdit;
    Label18: TLabel;
    Oprogramu1: TMenuItem;
    Autukldnpovloen1: TMenuItem;
    Autmaznpovloen1: TMenuItem;
    Button3: TButton;
    Autnaplnneditorupovybrnindexuneboznaku1: TMenuItem;
    Autuloenpomazn1: TMenuItem;
    Memo2: TMemo;
    Label13: TLabel;
    Label14: TLabel;
    SaveDialog2: TSaveDialog;
    Memo3: TMemo;
    Label15: TLabel;
    ExportDECs1: TMenuItem;
    SaveDialog3: TSaveDialog;
    procedure CheckBox66Click(Sender: TObject);
    procedure CheckBox65Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Nast1Click(Sender: TObject);
    procedure Uloit1Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure Mazatznak1Click(Sender: TObject);
    procedure ComboBox2Change(Sender: TObject);
    procedure Oprogramu1Click(Sender: TObject);
    procedure Memo1Change(Sender: TObject);
    procedure SpinEdit1Change(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Export1Click(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure OpenDialog1CanClose(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
    procedure SaveDialog1CanClose(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
    procedure SaveDialog2CanClose(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
    procedure ExportDECs1Click(Sender: TObject);
    procedure SaveDialog3CanClose(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
  Vysledek: String;
  ComBox2ItIndx: Integer;
implementation
{$R *.dfm}
Procedure SelLin;
var
Linx, IndxCount,X:Integer;
begin
IndxCount := 0;
Linx := 0;
for Linx := 0 to ((Form1.SpinEdit1.Value -32)+3)  do begin
IndxCount := IndxCount + (Length(Form1.Memo1.Lines.Strings[Linx-1]));
end;
IndxCount :=  IndxCount+ (((Form1.SpinEdit1.Value -32)+3)*2) ;
Form1.Memo1.SelStart := IndxCount ;
Form1.Memo1.SelLength :=  Length(Form1.Memo1.Lines.Strings[((Form1.SpinEdit1.Value -32)+3)]);
 
IndxCount := 0;
Linx := 0;
for Linx := 0 to (Form1.SpinEdit1.Value -32)  do begin
IndxCount := IndxCount + (Length(Form1.Memo2.Lines.Strings[Linx-1]));
end;
IndxCount :=  IndxCount+ ((Form1.SpinEdit1.Value -32)*2) ;
Form1.Memo2.SelStart := IndxCount ;
Form1.Memo2.SelLength :=  Length(Form1.Memo2.Lines.Strings[(Form1.SpinEdit1.Value -32)]);
 
IndxCount := 0;
Linx := 0;
for Linx := 0 to (Form1.SpinEdit1.Value -32)  do begin
IndxCount := IndxCount + (Length(Form1.Memo3.Lines.Strings[Linx-1]));
end;
IndxCount :=  IndxCount+ ((Form1.SpinEdit1.Value -32)*2) ;
Form1.Memo3.SelStart := IndxCount ;
Form1.Memo3.SelLength :=  Length(Form1.Memo3.Lines.Strings[(Form1.SpinEdit1.Value -32)]);
end;
 
procedure TForm1.CheckBox66Click(Sender: TObject);
begin
if CheckBox66.Checked = False then
  begin
  CheckBox57.Enabled := True;
  CheckBox58.Enabled := True;
  CheckBox59.Enabled := True;
  CheckBox60.Enabled := True;
  CheckBox61.Enabled := True;
  CheckBox62.Enabled := True;
  CheckBox63.Enabled := True;
  CheckBox64.Enabled := True;
  end
else
  begin
  CheckBox57.Enabled := False;
  CheckBox58.Enabled := False;
  CheckBox59.Enabled := False;
  CheckBox60.Enabled := False;
  CheckBox61.Enabled := False;
  CheckBox62.Enabled := False;
  CheckBox63.Enabled := False;
  CheckBox64.Enabled := False;
  CheckBox57.Checked := False;
  CheckBox58.Checked := False;
  CheckBox59.Checked := False;
  CheckBox60.Checked := False;
  CheckBox61.Checked := False;
  CheckBox62.Checked := False;
  CheckBox63.Checked := False;
  CheckBox64.Checked := False;
  end
end;
 
procedure TForm1.CheckBox65Click(Sender: TObject);
begin
if CheckBox65.Checked = False then
  begin
  CheckBox7.Enabled := True;
  CheckBox15.Enabled := True;
  CheckBox23.Enabled := True;
  CheckBox31.Enabled := True;
  CheckBox39.Enabled := True;
  CheckBox47.Enabled := True;
  CheckBox55.Enabled := True;
  end
else
   begin
   CheckBox7.Enabled := False;
  CheckBox15.Enabled := False;
  CheckBox23.Enabled := False;
  CheckBox31.Enabled := False;
  CheckBox39.Enabled := False;
  CheckBox47.Enabled := False;
  CheckBox55.Enabled := False;
  CheckBox7.Checked := False;
  CheckBox15.Checked := False;
  CheckBox23.Checked := False;
  CheckBox31.Checked := False;
  CheckBox39.Checked := False;
  CheckBox47.Checked := False;
  CheckBox55.Checked := False;
   end
end;
 
procedure  CheckToBin;
begin
Vysledek := Vysledek + '  b' + #39 ;
if Form1.CheckBox1.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox2.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox3.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox4.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox5.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox6.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox7.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox8.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
Vysledek := Vysledek + #39 ;
Vysledek := Vysledek + ', b' + #39 ;
if Form1.CheckBox9.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox10.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox11.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox12.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox13.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox14.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox15.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox16.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
Vysledek := Vysledek + #39 ;
Vysledek := Vysledek +', b' + #39 ;
if Form1.CheckBox17.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox18.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox19.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox20.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox21.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox22.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox23.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox24.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
Vysledek := Vysledek + #39 ;
Vysledek := Vysledek +', b' + #39 ;
if Form1.CheckBox25.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox26.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox27.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox28.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox29.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox30.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox31.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox32.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
Vysledek := Vysledek + #39 ;
Vysledek := Vysledek +', b' + #39 ;
if Form1.CheckBox33.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox34.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox35.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox36.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox37.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox38.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox39.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox40.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
Vysledek := Vysledek + #39 ;
Vysledek := Vysledek +', b' + #39 ;
if Form1.CheckBox41.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox42.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox43.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox44.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox45.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox46.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox47.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox48.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
Vysledek := Vysledek + #39 ;
Vysledek := Vysledek +', b' + #39 ;
if Form1.CheckBox49.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox50.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox51.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox52.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox53.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox54.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox55.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox56.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
Vysledek := Vysledek + #39 ;
Vysledek := Vysledek +', b' + #39 ;
if Form1.CheckBox57.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox58.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox59.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox60.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox61.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox62.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox63.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
if Form1.CheckBox64.Checked = True then Vysledek:= Vysledek + '1' else Vysledek:= Vysledek + '0';
Vysledek := Vysledek + #39 ;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ComBox2ItIndx := ComboBox2.ItemIndex;
Vysledek:= '';
If ComboBox2.GetTextLen > 0 then
  begin
   CheckToBin;
  Memo1.Lines.add (ComboBox2.Text + '    ' + ComboBox1.Text + Vysledek )
  end
else
  begin
  ShowMessage('Zadej název znaku');
  exit;
  end;
 If Autnatenposputn1.Checked = true then
 begin
 Uloit1.Click;
 If Autmazniznakupopidn1.Checked = true then
 Mazatznak1.Click;
 end;
end;
//*********************************************************************************
procedure StrBinToDec;
var
StrBin: String;
apos,Byt,Byt1,Byt2,Byt3,Byt4,Byt5,Byt6,Byt7,sm,Lins_: integer;
begin
Form1.Memo2.Clear;
sm := Form1.Memo1.Lines.Count;
for Lins_ := 3 to sm -1  do begin
Byt := 0;
Byt1 := 0;
Byt2 := 0;
Byt3 := 0;
Byt4 := 0;
Byt5 := 0;
Byt6 := 0;
Byt7 := 0;
StrBin := Form1.Memo1.Lines.Strings[Lins_];
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 1.
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt := Byt + 128;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt := Byt + 64;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt := Byt + 32;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt := Byt + 16;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt := Byt + 8;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt := Byt + 4;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt := Byt + 2;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt := Byt + 1;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 2.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 128;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 64;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 32;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 16;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 8;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 4;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 2;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 1;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 3.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 128;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 64;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 32;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 16;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 8;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 4;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 2;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 1;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 4.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 128;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 64;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 32;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 16;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 8;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 4;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 2;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 1;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 5.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 128;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 64;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 32;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 16;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 8;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 4;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 2;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 1;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 6.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 128;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 64;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 32;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 16;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 8;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 4;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 2;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 1;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 7.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 128;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 64;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 32;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 16;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 8;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 4;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 2;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 1;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 8.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 128;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 64;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 32;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 16;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 8;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 4;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 2;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 1;

Form1.Memo2.Lines.Append('Index znaku '+IntToStr((Lins_-3)+32)+'-    '+ IntToStr(Byt)+', '+IntToStr(Byt1)+', '+IntToStr(Byt2)+', '+IntToStr(Byt3)+', '+IntToStr(Byt4)+', '+IntToStr(Byt5)+', '+IntToStr(Byt6)+', '+IntToStr(Byt7));
end;
end;
 
//*********************************************************************************
procedure StrBinToDecsvisle;
var
StrBin: String;
apos,Byt,Byt1,Byt2,Byt3,Byt4,Byt5,Byt6,Byt7,sm,Lins_: integer;
begin
Form1.Memo3.Clear;
sm := Form1.Memo1.Lines.Count;
for Lins_ := 3 to sm -1  do begin
Byt := 0;
Byt1 := 0;
Byt2 := 0;
Byt3 := 0;
Byt4 := 0;
Byt5 := 0;
Byt6 := 0;
Byt7 := 0;
StrBin := Form1.Memo1.Lines.Strings[Lins_];
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 1.
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt  := Byt  + 1;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 1;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 1;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 1;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 1;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 1;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 1;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 1;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 2.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt  := Byt  + 2;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 2;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 2;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 2;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 2;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 2;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 2;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 2;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 3.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt  := Byt  + 4;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 4;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 4;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 4;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 4;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 4;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 4;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 4;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 4.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt  := Byt  + 8;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 8;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 8;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 8;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 8;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 8;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 8;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 8;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 5.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt  := Byt  + 16;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 16;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 16;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 16;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 16;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 16;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 16;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 16;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 6.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt  := Byt  + 32;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 32;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 32;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 32;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 32;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 32;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 32;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 32;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 7.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt  := Byt  + 64;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 64;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 64;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 64;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 64;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 64;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 64;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 64;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 8.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Byt  := Byt  + 128;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Byt1 := Byt1 + 128;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Byt2 := Byt2 + 128;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Byt3 := Byt3 + 128;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Byt4 := Byt4 + 128;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Byt5 := Byt5 + 128;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Byt6 := Byt6 + 128;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Byt7 := Byt7 + 128;

Form1.Memo3.Lines.Append('Index znaku '+IntToStr((Lins_-3)+32)+'-    '+ IntToStr(Byt)+', '+IntToStr(Byt1)+', '+IntToStr(Byt2)+', '+IntToStr(Byt3)+', '+IntToStr(Byt4)+', '+IntToStr(Byt5)+', '+IntToStr(Byt6)+', '+IntToStr(Byt7));
end;
end;
 

procedure StrBinToChecks;
var
StrBin: String;
apos: integer;
begin
StrBin := Form1.Memo1.Lines.Strings[(Form1.SpinEdit1.value + 3)- 32];
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 1.
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Form1.CheckBox1.Checked := True else Form1.CheckBox1.Checked := False ;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Form1.CheckBox2.Checked := True else Form1.CheckBox2.Checked := False ;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Form1.CheckBox3.Checked := True else Form1.CheckBox3.Checked := False ;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Form1.CheckBox4.Checked := True else Form1.CheckBox4.Checked := False ;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Form1.CheckBox5.Checked := True else Form1.CheckBox5.Checked := False ;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Form1.CheckBox6.Checked := True else Form1.CheckBox6.Checked := False ;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Form1.CheckBox7.Checked := True else Form1.CheckBox7.Checked := False ;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Form1.CheckBox8.Checked := True else Form1.CheckBox8.Checked := False ;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 2.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Form1.CheckBox9.Checked := True else Form1.CheckBox9.Checked := False ;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Form1.CheckBox10.Checked := True else Form1.CheckBox10.Checked := False ;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Form1.CheckBox11.Checked := True else Form1.CheckBox11.Checked := False ;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Form1.CheckBox12.Checked := True else Form1.CheckBox12.Checked := False ;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Form1.CheckBox13.Checked := True else Form1.CheckBox13.Checked := False ;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Form1.CheckBox14.Checked := True else Form1.CheckBox14.Checked := False ;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Form1.CheckBox15.Checked := True else Form1.CheckBox15.Checked := False ;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Form1.CheckBox16.Checked := True else Form1.CheckBox16.Checked := False ;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 3.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Form1.CheckBox17.Checked := True else Form1.CheckBox17.Checked := False ;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Form1.CheckBox18.Checked := True else Form1.CheckBox18.Checked := False ;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Form1.CheckBox19.Checked := True else Form1.CheckBox19.Checked := False ;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Form1.CheckBox20.Checked := True else Form1.CheckBox20.Checked := False ;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Form1.CheckBox21.Checked := True else Form1.CheckBox21.Checked := False ;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Form1.CheckBox22.Checked := True else Form1.CheckBox22.Checked := False ;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Form1.CheckBox23.Checked := True else Form1.CheckBox23.Checked := False ;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Form1.CheckBox24.Checked := True else Form1.CheckBox24.Checked := False ;

apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 4.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Form1.CheckBox25.Checked := True else Form1.CheckBox25.Checked := False ;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Form1.CheckBox26.Checked := True else Form1.CheckBox26.Checked := False ;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Form1.CheckBox27.Checked := True else Form1.CheckBox27.Checked := False ;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Form1.CheckBox28.Checked := True else Form1.CheckBox28.Checked := False ;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Form1.CheckBox29.Checked := True else Form1.CheckBox29.Checked := False ;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Form1.CheckBox30.Checked := True else Form1.CheckBox30.Checked := False ;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Form1.CheckBox31.Checked := True else Form1.CheckBox31.Checked := False ;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Form1.CheckBox32.Checked := True else Form1.CheckBox32.Checked := False ;

apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 5.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Form1.CheckBox33.Checked := True else Form1.CheckBox33.Checked := False ;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Form1.CheckBox34.Checked := True else Form1.CheckBox34.Checked := False ;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Form1.CheckBox35.Checked := True else Form1.CheckBox35.Checked := False ;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Form1.CheckBox36.Checked := True else Form1.CheckBox36.Checked := False ;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Form1.CheckBox37.Checked := True else Form1.CheckBox37.Checked := False ;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Form1.CheckBox38.Checked := True else Form1.CheckBox38.Checked := False ;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Form1.CheckBox39.Checked := True else Form1.CheckBox39.Checked := False ;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Form1.CheckBox40.Checked := True else Form1.CheckBox40.Checked := False ;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 6.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Form1.CheckBox41.Checked := True else Form1.CheckBox41.Checked := False ;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Form1.CheckBox42.Checked := True else Form1.CheckBox42.Checked := False ;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Form1.CheckBox43.Checked := True else Form1.CheckBox43.Checked := False ;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Form1.CheckBox44.Checked := True else Form1.CheckBox44.Checked := False ;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Form1.CheckBox45.Checked := True else Form1.CheckBox45.Checked := False ;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Form1.CheckBox46.Checked := True else Form1.CheckBox46.Checked := False ;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Form1.CheckBox47.Checked := True else Form1.CheckBox47.Checked := False ;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Form1.CheckBox48.Checked := True else Form1.CheckBox48.Checked := False ;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 7.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Form1.CheckBox49.Checked := True else Form1.CheckBox49.Checked := False ;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Form1.CheckBox50.Checked := True else Form1.CheckBox50.Checked := False ;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Form1.CheckBox51.Checked := True else Form1.CheckBox51.Checked := False ;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Form1.CheckBox52.Checked := True else Form1.CheckBox52.Checked := False ;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Form1.CheckBox53.Checked := True else Form1.CheckBox53.Checked := False ;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Form1.CheckBox54.Checked := True else Form1.CheckBox54.Checked := False ;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Form1.CheckBox55.Checked := True else Form1.CheckBox55.Checked := False ;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Form1.CheckBox56.Checked := True else Form1.CheckBox56.Checked := False ;
apos := Pos(#39,StrBin);               //Byt 8.
Delete (StrBin,1,apos);
apos := Pos(#39,StrBin);
Delete (StrBin,1,apos);
if Copy(StrBin,1,1) = '1' then Form1.CheckBox57.Checked := True else Form1.CheckBox57.Checked := False ;
if Copy(StrBin,2,1) = '1' then Form1.CheckBox58.Checked := True else Form1.CheckBox58.Checked := False ;
if Copy(StrBin,3,1) = '1' then Form1.CheckBox59.Checked := True else Form1.CheckBox59.Checked := False ;
if Copy(StrBin,4,1) = '1' then Form1.CheckBox60.Checked := True else Form1.CheckBox60.Checked := False ;
if Copy(StrBin,5,1) = '1' then Form1.CheckBox61.Checked := True else Form1.CheckBox61.Checked := False ;
if Copy(StrBin,6,1) = '1' then Form1.CheckBox62.Checked := True else Form1.CheckBox62.Checked := False ;
if Copy(StrBin,7,1) = '1' then Form1.CheckBox63.Checked := True else Form1.CheckBox63.Checked := False ;
if Copy(StrBin,8,1) = '1' then Form1.CheckBox64.Checked := True else Form1.CheckBox64.Checked := False ;
end;
 
procedure Change;
var
sm, Lins_:Integer;
text: string;
begin
Form1.ComboBox2.Clear;
Lins_ :=1;
sm := Form1.Memo1.Lines.Count;
for Lins_ := 3 to sm -1  do begin
text:= Form1.Memo1.Lines.Strings[Lins_];
Delete (text,6,120);
Form1.ComboBox2.Items.Add(text);
 end;
text:= Form1.Memo1.Lines.Strings[3];
Delete (text,6,120);
Form1.ComboBox2.Text :=(text);
Form1.SpinEdit1.MaxValue :=  (Form1.Memo1.Lines.Count - 4 )+32;
end;
 

procedure TForm1.Nast1Click(Sender: TObject);
begin
//OpenDialog1.FileName := ('ZNAKY_BIN.ini');
OpenDialog1.Execute;
SpinEdit1.MaxValue :=  (Memo1.Lines.Count - 4 )+32;
end;
procedure TForm1.Uloit1Click(Sender: TObject);
begin
//SaveDialog1.FileName :=('ZNAKY_BIN.ini');
SaveDialog1.Execute;
end;
procedure TForm1.Export1Click(Sender: TObject);
begin
StrBinToDec;
//SaveDialog2.FileName:=('ZNAKY_DEC.ini');
SaveDialog2.Execute;
end;
procedure TForm1.ExportDECs1Click(Sender: TObject);
begin
StrBinToDecsvisle;
//SaveDialog3.FileName:=('ZNAKY_DEC_svisle.ini');
SaveDialog3.Execute;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
ComBox2ItIndx := 0;
OpenDialog1.FileName :=('ZNAKY_BIN.ini');
SaveDialog1.FileName :=('ZNAKY_BIN.ini');
SaveDialog2.FileName:=('ZNAKY_DEC.ini');
SaveDialog3.FileName:=('ZNAKY_DEC_svisle.ini');
If Autukldn1.Checked = true then
 begin
 Nast1.Click;
 end;
end;
procedure TForm1.Mazatznak1Click(Sender: TObject);
begin
CheckBox1.Checked := False;
CheckBox2.Checked := False;
CheckBox3.Checked := False;
CheckBox4.Checked := False;
CheckBox5.Checked := False;
CheckBox6.Checked := False;
CheckBox7.Checked := False;
CheckBox8.Checked := False;
CheckBox9.Checked := False;
CheckBox10.Checked := False;
CheckBox11.Checked := False;
CheckBox12.Checked := False;
CheckBox13.Checked := False;
CheckBox14.Checked := False;
CheckBox15.Checked := False;
CheckBox16.Checked := False;
CheckBox17.Checked := False;
CheckBox18.Checked := False;
CheckBox19.Checked := False;
CheckBox20.Checked := False;
CheckBox21.Checked := False;
CheckBox22.Checked := False;
CheckBox23.Checked := False;
CheckBox24.Checked := False;
CheckBox25.Checked := False;
CheckBox26.Checked := False;
CheckBox27.Checked := False;
CheckBox28.Checked := False;
CheckBox29.Checked := False;
CheckBox30.Checked := False;
CheckBox31.Checked := False;
CheckBox32.Checked := False;
CheckBox33.Checked := False;
CheckBox34.Checked := False;
CheckBox35.Checked := False;
CheckBox36.Checked := False;
CheckBox37.Checked := False;
CheckBox38.Checked := False;
CheckBox39.Checked := False;
CheckBox40.Checked := False;
CheckBox41.Checked := False;
CheckBox42.Checked := False;
CheckBox43.Checked := False;
CheckBox44.Checked := False;
CheckBox45.Checked := False;
CheckBox46.Checked := False;
CheckBox47.Checked := False;
CheckBox48.Checked := False;
CheckBox49.Checked := False;
CheckBox50.Checked := False;
CheckBox51.Checked := False;
CheckBox52.Checked := False;
CheckBox53.Checked := False;
CheckBox54.Checked := False;
CheckBox55.Checked := False;
CheckBox56.Checked := False;
CheckBox57.Checked := False;
CheckBox58.Checked := False;
CheckBox59.Checked := False;
CheckBox60.Checked := False;
CheckBox61.Checked := False;
CheckBox62.Checked := False;
CheckBox63.Checked := False;
CheckBox64.Checked := False;
end;
procedure TForm1.ComboBox2Change(Sender: TObject);
begin
SpinEdit1.Value :=  ComboBox2.ItemIndex + 32;
if Autnaplnneditorupovybrnindexuneboznaku1.Checked = True then
StrBinToChecks;
SelLin;
end;
 
procedure TForm1.Oprogramu1Click(Sender: TObject);
begin
Form2.Show;
end;
procedure TForm1.Memo1Change(Sender: TObject);
begin
Change;
ComboBox2.ItemIndex := ComBox2ItIndx;
StrBinToDec;
StrBinToDecsvisle;
SelLin;
end;
procedure TForm1.SpinEdit1Change(Sender: TObject);
begin
ComboBox2.ItemIndex := SpinEdit1.Value -32 ;
if Autnaplnneditorupovybrnindexuneboznaku1.Checked = True then
StrBinToChecks;
SelLin;
end;
 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
txt :string;
begin
ComBox2ItIndx := ComboBox2.ItemIndex;
Vysledek:= '';
txt := ComboBox2.Text;
If ComboBox2.GetTextLen > 0 then
  begin
   CheckToBin;
  Memo1.Lines.Delete((SpinEdit1.Value + 3)-32);
  Memo1.Lines.Insert((SpinEdit1.Value + 3)-32,txt + '    ' + ComboBox1.Text + Vysledek);
  end
else
  begin
  ShowMessage('Zadej název znaku');
  exit;
  end;
 If Autukldnpovloen1.Checked = true then
 begin
 Uloit1.Click;
 If Autmaznpovloen1.Checked = true then
 Mazatznak1.Click;
 end;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
ComBox2ItIndx := ComboBox2.ItemIndex;
Memo1.Lines.Delete((SpinEdit1.Value + 3)-32);
If Autuloenpomazn1.Checked = true then
 begin
Uloit1.Click;
 end;
end;
 

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Uloit1.Click;
end;
 

procedure TForm1.OpenDialog1CanClose(Sender: TObject;
  var CanClose: Boolean);
begin
 Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName);
end;
procedure TForm1.SaveDialog1CanClose(Sender: TObject;
  var CanClose: Boolean);
begin
 Memo1.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.FileName);
end;
procedure TForm1.SaveDialog2CanClose(Sender: TObject;
  var CanClose: Boolean);
begin
Memo2.Lines.SaveToFile(SaveDialog2.FileName);
end;
 
procedure TForm1.SaveDialog3CanClose(Sender: TObject;
  var CanClose: Boolean);
begin
Memo3.Lines.SaveToFile(SaveDialog3.FileName);
end;
end.